MINDA Sales -testi

MINDA Sales -testi on testi, joka on kehitetty tunnistamaan myyntiin vaikuttavia persoonallisuudenpiirteitä. Testin pohjalla on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt MINDA-menetelmä, joka pohjautuu vahvasti laajasti tunnettuun ja testattuun Big Five-persoonallisuusteoriaan. MINDA Sales -testin tekemisestä on hyötynyt jo useampi tuhat myynnin parissa työskentelevää henkilöä.

MINDA Sales -testi on psykometrinen kyselytyökalu, joka mittaa neljää myyntityössä menestymisen kannalta oleellista kompetenssia, joista Myynnin Pääoma koostuu:

Empatia

Empatia kuvastaa luontaisia sosiaalisia taipumuksia kontaktin rakentamiseen ja ylläpitämiseen muiden kanssa. Lisäksi empatia mittaa taipumusta sovittelevuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen.

Empatiaan liittyviä piirteet ovat:

 • Lähestyttävyys
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Seurallisuus
 • Positiivisuus

Fokus

Fokus kuvastaa luontaista taipumusta tavoitehakuisuuteen, tavoitteessa pysymiseen ja ratkaisujen etsimiseen. Vahva fokus auttaa tunnistamaan niitä vipuja joilla kauppa kotiutetaan ja lisämyynti tehdään.

Fokukseen liittyviä piirteitä ovat:

 • Suorituskeskeisyys
 • Saavutusmotivaatio
 • Analyyttisyys
 • Itsekuri
minda-logo

Nälkä

Nälkä kuvastaa luontaista taipumusta aktiivisuuteen, tavoitteellisuuteen, rohkeuteen ja itsevarmuuteen. Nälkä näkyy myyntityössä toiminnan aktiivisuutena, vauhdikkuutena, kilpailuhenkisyytenä ja varmaotteisuutena.

Nälkään liittyviä ominaisuuksia ovat:

 • Kilpailumotivaatio
 • Optimismi
 • Rohkeus
 • Aktiivisuus

Sitkeys

Sitkeys kuvastaa luontaista sinnikkyyttä, tunnollisuutta, suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. Korkea sinnikkyys näkyy myyntityössä täsmällisyytenä ja huolellisesti hoidettuina jälkitoimina.

Sitkeyteen liittyviä piirteitä ovat:

 • Vastuuntunto
 • Stressinsieto
 • Järjestelmällisyys
 • Harkitsevaisuus

Tulokseksi saadaan jokaisen henkilökohtainen Myynnin Pääoma-profiili, josta voidaan tunnistaa jokaisen omat henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet myyjänä. Tulosten raportti on lyhyt, visuaalinen ja toimintaa ohjaava. Lataa esimerkkiraportti.

Myynnin Pääoma perustuu neljään tärkeimpään myyntityöhön vaikuttavaan kompetenssiin ihmisessä: Empatia, Fokus, Nälkä, Sitkeys. Nämä kompetenssit puolestaan koostuvat persoonallisuuden piirteistä ja motivaatiotekijöistä

Persoonallisuus on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen ja melko pysyvä eri tilanteissa ja eri aikoina. Motivaatio puolestaan on liikkeellepanevaa ja toimintaa suuntaavaa voimaa. Myynnin Pääoman kompetenssit kuvaavat siis myyjän luonteenomaista tapaa toimia ja suunnata toimintaa. Opit tunnistamaan paremmin tilanteet, joissa voit vapaammin hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi ja tilanteet, joissa sinulle on hyödyksi kokeilla ja opetella uusia toimintatapoja.

Myynnin Pääoman avulla opit tunnistamaan paremmin tilanteet, joissa voit vapaammin hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi. Tunnistat helpommin tilanteet, joissa sinulle on hyödyksi kokeilla ja opetella uusia toimintatapoja. Myynnin Pääoma kuvaa persoonallisuuden osa-alueita, jotka liittyvät myyntityön kannalta olennaisimpiin luonteviin valmiuksiin ja tulokset on suhteutettu muihin myynnin ammattilaisiin

Myynnin Pääoma kertoo sinusta nimenomaan myyjänä, mutta se jättää paljon kertomatta muista elämäsi osa-alueista. Tulokset kuvaavat niitä persoonallisuuden osa-alueita, jotka liittyvät myyntityön kannalta olennaisimpiin luonteviin valmiuksiin ja tulokset on suhteutettu muihin myynnin ammattilaisiin.

Mitä hyötyä MINDA Sales -testin tekemisestä on?

Itsetuntemuksesi kasvaa

Tunnistat paremmin omat vahvuutesi ja itsesi johtaminen kehittyy

Tunnistat helpommin omat kuormitustekijäsi ja kykenet paremmin minimoimaan ne omasta työn arjestasi

Sisäinen motivaatiosi ja -kasvusi tehostuu merkittävästi

Mitä asiakkaamme sanovat?

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kenelle testi on tarkoitettu?

MINDA Sales testi on luotu sinulle joka työskentelet asiakkaiden parissa, joko myynnissä tai asiakaspalvelussa ja haluat lisätä itsetuntemustasi.

Mitä MINDA Sales -testi tutkii?

Testi tutkii ihmisen persoonan kompetensseja ja niihin liittyviä piirteitä verrattuna muihin myyjiin. Tutkittavat piirteet ovat sellaisia, jotka myyjillä yleisesti korostuu.

Miten MINDA Sales eroaa muista persoonallisuustesteistä?

Testi tutkii sinua vain myynnissä ja asiakaspalvelussa korostuvien piirteiden osalta. Nämä piirteet ovat osa persoonaasi, mutta eivät kuitenkaan kerro persoonallisuudestasi kokonaisuudessaan. Tarkoitus on tunnistaa omia luontaisia vahvuuksia sekä kehitettäviä asioita myynti- ja asiakastyöhön liittyvissä tilanteissa.

Testi perustuu tutkituimpaan ja arvostetuimpaan (Psykologit, tutkijat, HR-ammattilaiset) persoonallisuusteoriaan ja menetelmään, nimeltään BIG 5.

Miksi testi kannattaa tehdä?

Ymmärtämällä persoonallisuuttasi paremmin, voit tunnistaa selkeämmin luontaiset tapasi vuorovaikuttaa ja ajatella myyntitilanteissa.

Testin tuloksena saatava Myynnin Pääoma -profiilisi auttaa ymmärtämään omat vahvuutesi, sekä mahdolliset kehitystarpeesi entistä paremmin. On hyvin mahdollista, että löydät myös uusia vahvuuksia itsestäsi.

Mitä enemmän ymmärrät itseäsi, sen paremmin voit ja osaat olla oma itsesi erilaisissa asiakaskohtaamisissa ja myyntitilanteissa.

Miten minä hyödyn testistä?

Myyntiä tekevänä henkilönä

Tunnistat vahvuutesi ja saat selville kehittämiskohteesi. Voit näin vaikuttaa työsi kuormittavuuteen toimien useammin vahvuuksiesi kautta ja keskittyä kehittämään vain niitä asioita, joilla on vaikutusta.  Jos jokin vastausten osa-alue mietityttää, keskustele kollegojesi tai tuttaviesi kanssa tunnistavatko he sinut tuloksista. Monesti toinen henkilö voi vahvistaa tai tarkentaa testitulosta.

 

Ei-myyntiä tekevänä henkilönä

Monet työtehtävät sisältävät asiakaskohtaamisia ja vaikuttavat asiakaskokemukseen, vaikka sinua ei mitattaisikaan myynnillä. Tällöin on hyvä tuntea omat ominaisimmat tavat toimia vuorovaikutustilanteissa muiden ihmisten kanssa myös myynnin- ja asiakaspalvelun näkökulmasta.

Mistä löydän testini tuloksen?

Saat testin tehtyäsi sähköpostiisi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan jolla pääset kirjautumaan MINDA-sivustollesi.  Sivustolta löydät vastaustesi perusteella luodun Myynnin Pääoma -profiilisi.

Miten tulkitsen tulosta?

Myynnin Pääoma -profiilisi pitää sisällään pohjustuksen ja tärkeimmät tulkintaohjeet tulostesi lisäksi. Sivustolta, löydät myös lisää tulkintaohjeita ja vinkkejä.

Mitä minun kannattaa huomioida testiä tehdessä?

Vastaa kysymyksiin, jotka sinulle esitetään testin tekovaiheessa, rehellisesti ja miettimättä liikaa sitä, miltä vastauksesi muiden mielestä vaikuttaisi. Liioittelemalla tai vähättelemällä vastauksesi saattavat vinoutua ja et saa oikeaa kuvaa itsestäsi myyjänä tai asiantuntijana. Yksittäisten kysymysten yksittäisiä vastauksia ei kukaan pääse lukemaan, joten voit vastata väittämiin juuri niin kuin oikeasti ajattelet.

Kyseessä ei ole arviointi, joten tässä kyselyssä et voi voittaa tai hävitä. Mitä rehellisempi olet, sen hyödyllisempi testi sinulle on.

Mitä riskejä testissä on?

Suurin riski on että et tunnista itseäsi testin tuloksista. Suurin syy sille taas on testin tekovaiheessa käytetty “yliajattelu” tai toisaalta huoleton vastausten näppäily. Eli kannattaa vastata kyselyn väittämiin rauhassa, mutta kuitenkin liikaa miettimättä. Usein ensimmäinen mieleen nouseva vastaus on lähimpänä juuri sitä, mitä oikeasti ajattelemme.

Mitä on MINDA Sales -testin pohjalla?

Kompetenssit (Empatia, Fokus, Nälkä ja Sitkeys) rakentuvat psykologian piirreteoriaan pohjautuvan ns. viiden faktorin eli Big Five -mallin ja niihin kuuluvien alapiirteiden yhdistelmistä. Mittari sisältää myös muutamia viiden faktorin mallin ulkopuolisia asteikkoja.

Näihin kuuluu kaksi motivaatiomittaria fokuksen ja nälän osalta, vastaajan esilläolevuutta (esilläolon tarve, sosiaalinen rohkeus, huomion keskipisteeksi hakeutuminen) mittaava asteikko, jolla on tutkitusti merkitystä myyntimenestyksen kannalta ja ns. sosiaalisen suotavuuden asteikko, joka mittaa vastattavan taipumusta pyrkiä antamaan itsestään suotuisa tai toivottu vaikutelma.

Miten tietojani säilytetään/käytetään?

Lue lisää tietosuojaselosteesta.